İNSAN HAKLARI YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ

İnsan Hakları Sözleşmeleri, taraf olan devletler bakımından ırkına, rengine, cinsiyetine, ulusal ve etnik kökenine, cinsiyet yönelimine ve kimliğine, yaşına, diline, dinine, inancına, fiziksel durumuna, sosyal statüsüne bağlı olmaksızın kendi yetki alanlarında yaşayan herkesin insan hak ve özgürlükle- rini kullanmalarını sağlayacak yükümlülüklerini yerine getirildikleri yol haritaları sunarlar.

Bu yol haritalarının uygulanması bir yandan kaynakları kullanma ve karar verme erkine sahip devleti şeffaflaştırıp yetki alanında yaşamlarını sürdüren grup ve kişilere karşı sorumluluklarını yerine getirme becerisini güçlendirir. Öte yandan, hak öznelerinin kendi hayatlarına dair verilen kararları belirleme gücünü de artırarak herkesin eşit, adil ve özgür bir yaşam sürmesi hedefinin gerçekleşmesine katkıda bulunacak değişimin dinamiğini oluşturur.

Bu dinamiğin etkili sonuçlar üretmesinin olmazsa olmaz koşulu hak ve özgürlüklerin tesisi için müca- dele eden sivil toplum örgütlerinin varlığı ve onların çalışmalarıdır. Sivil toplum örgütlerinin yürüttüğü çalışmalar, devletin insan haklarına saygı gösterme, insan haklarını koruma ve insan haklarının herkes tarafından kullanılmasını sağlayacak olanakları ve ortamı yaratma yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğini izleme, erken uyarı sistemleri oluşturma, hak öznelerinin güçlenmesine katkıda bulun- ma gibi çok farklı alanları kapsar. Bütün bu çalışmalar, sözleşmeler içinde soyut olarak yazılmış olan insan hakları normlarının hayata geçirilmesi, somutlaşması, kullanılabilir olmasını sağlamak içindir.
Bu nedenle, bir devlet insan hakları sözleşmelerinin tarafı olduğunda sivil toplum örgütleri de bu söz- leşmelerin doğal tarafı ve savunucusu olurlar. Aksi de geçerlidir. İnsan haklarının bölünmezliği ilkesi bağlamında sivil toplum örgütleri bir devletin tarafı olmadığı bir insan hakları sözleşmesinin de tarafı ve savunucularıdır

Elinizdeki bu belge, 2006 yılında oluşturulan BM İnsan Hakları Konseyi’nin BM üyesi her ülkenin insan haklarının korunması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için göstermiş olduğu performansı incelemek ve bu yolla insan hakları durumunu dünyanın her köşesinde iyileştirmek amacıyla oluşturduğu Evrensel Periyodik İnceleme adı verilen izleme mekanizmasına Türkiye açısından etkili sonuçlar yaratmasınıgüçlendirmek için sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile ilgilidir.

Bu sürece destek veren herkese ve kuruluşa teşekkür ederiz.

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ