Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunması Sözleşmesi-Türkiye 2. Raporu

Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunması Sözleşmesi kapsamında Türkiye, Sözleşme Komitesinin verdiği konular listesine yönelik olarak raporunu 26 Haziran 2023 tarihinde Komiteye sundu. IHOP tarafından Türkçe ‘ye çevrilen rapora ve Komite’nin Konular Listesi için aşağıdaki bağlantıları tıklayınız. 

CMW_C_TUR_QPR_2_44963_TR

CMW_C_TUR_2_8047_TR_sorular

Türkiye’nin raporu ve Komite’nin “Konular Listesinin orjinal dili için bkz. https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/countries.aspx?CountryCode=TUR&Lang=EN

Arka Plan:

Türkiye Sözleşmeyi 13 Ocak 1999 tarihinde imzalamış; Sözleşme’nin onaylanması 26 Nisan 2001 tarihli ve 4662 sayılı Kanunla uygun bulunmuştur. Sözleşme’nin onayına ilişkin 18 Haziran 2004 tarih ve 2004/7502 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ve resmi Türkçe çeviri, 8 Temmuz 2004 tarih ve 25516 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Onay belgeleri 27 Eylül 2004 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği’ne tevdi edilmiştir.

Türkiye Sözleşme’ye ilişkin şu bildirim ve çekinceler de bulunmuştur:

“A) 15 inci Maddeye ilişkin bildirim:Yabancıların ülkemizde gayrimenkul edinmeleri hakkında yasalarda öngörülen kısıtlamalar geçerliliğini koruyacaktır.

B) 40 ıncı Maddeye ilişkin çekince:Ülkemizde 2821 sayılı Sendikalar Yasasının 5 inci maddesi sendika kurucusu olma şartları arasında Türk vatandaşlığına sahip olma koşulunu öngörmektedir. Göçmen işçilerin ve aile fertlerinin istihdam edildikleri devlette sendika kurma hakları Türkiye yasaları açısından geçerli olamayacağından bu maddeye çekince konulacaktır.

C) 45 inci Maddeye ilişkin bildirim:45 inci Maddenin 2, 3 ve 4 üncü fıkraları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ilgili yasalara göre uygulanacaktır.

D) 46 ıncı Maddeye ilişkin bildirim: 46 ıncı Madde ülkemizde halen yürürlükte bulunan ulusal gümrük mevzuatımızın hükümlerine göre uygulanacaktır.

E) 76 ıncı ve 77 nci Maddelere ilişkin bildirim: Türkiye Sözleşmenin uygulanmasının denetlenmesi amacıyla oluşturulacak olan “Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunması Komitesi”nin yetkisini ileri bir zamanda tanıyacaktır.”

Türkiye henüz Komite’nin Sözleşme’nin 76’ncı ve 77’nci maddelerinde tanınan yetkilerini tanıdığını beyan etmemiştir.